STAREA DE SĂNĂTATE ORALĂ LA PACIENŢII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ - ETAPĂ INTERMEDIARĂ DE STUDIU.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Source:
  Romanian Journal of Stomatology. 2015, Vol. 61 Issue 2, p188-194. 7p.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   The state of oral health in patients with chronic renal failure - partially study stage.
  • Abstract:
   Aim. Obtaining stage results, pre-test questionnaire oral health's assessment in patients with chronic kidney disease (CKD) - chronic renal failure (CRF), with or without nephritic syndrome, with or without initiated dialysis treatment. Material and method: the study was conducted by applying the questionnaire (pre-test) on a group of 30 patients - 15 patients in the target and 15 patients in the control group. Recorded data have been used for statistical analysis. Group distribution - gender: equal, 50% each group; age: average (years): 60.6 years old on target group and 62.6 years old on control group. IRC average time period (years) has been: 8.55 years on target group (women - 8.12 years and man - 9.04 years). On both groups the number of non-smoking patient has been higher then smoking patients. 9 patients on target group (5 women and 4 men) were framed on nephritic syndrome (average period of 16.5 years). Dialysis patients: 7 (4 women and 3 men), with an average period of 3 years. 67% of patients (target group) were in the range of 15-60 ml/min glomerular filtration rate. On the control group 30% of patients were between the values of 90-120 ml/min (or higher) and 50% in the range of 60-90 ml/min. Results and conclusions. In terms of oral health status of patients with CKD it was found that 50% of them are partially edentulous on more than a half-dental arcade, and 60% have no dentures. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Scop. Obţinerea rezultatelor de etapă, în faza de pretestare a chestionarului de evaluare a stării de sănătate orală la pacienţii cu boli renale cronice - insufi cienţă renală cronică (IRC), cu sau fără sindrom nefrotic, cu sau fără iniţierea tratamentului prin dializă. Material şi metodă. Aplicarea chestionarului (de pretestare) pe un lot de 30 de pacienţi - 15 pacienţi din lotul ţintă şi 15 pacienţi din lotul martor. S-au înregistrat datele şi s-a realizat interpretarea statistică. Distribuţia loturilor - genul (sexul): uniform, în procente de 50%, şi vârstă: medie (ani) - 60,6 ani la lotul ţintă şi 62,6 ani la lotul martor. Durata medie a insufi cienţei renale cronice, la lotul ţintă: 8,55 ani - respectiv 8,12 ani la femei şi 9,04 ani la bărbaţi. La ambele loturi numărul de pacienţi nefumători este mai mare decât cel al fumătorilor. În cadrul lotului ţintă 9 pacienţi (5 femei şi 4 bărbaţi) au prezentat sindrom nefrotic, având o durată medie de 16,5 ani. Pacienţi dializaţi: 7 (4 femei şi 3 bărbaţi), cu o durată medie de 3 ani vechime. 67% din pacienţi (lot ţintă) s-au încadrat în intervalul de 15-60 ml/min rată de fi ltrare glomerulară, iar la lotul martor 30% din pacienţi s-au încadrat la valorile de 90-120 ml/min (sau mai mult) şi 50% în intervalul de 60-90 ml/min. Rezultate şi concluzii. Din perspectiva sănătăţii orale a pacienţilor cu IRC, s-a constatat că 50% din aceştia sunt edentaţi parţial pe mai mult de o hemiarcadă dentară, iar 60% sunt neprotezaţi. [ABSTRACT FROM AUTHOR]