Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari - Responsibility Among Public Employees: the Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de los empleados públicos. Competencias autonómicas y locales en materia de régimen disciplinario

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2012.
  • Publication Date:
   2012
  • Collection:
   LCC:Law
   LCC:Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
  • Abstract:
   Davant la configuració tradicional del règim disciplinari com una manifestació del principi de jerarquia i d’una relació de subjecció especial, s’està obrint pas un nou sistema basat en l’existència de codis de conducta i d’uns deures, articulat entorn de l’ètica i la responsabilitat dels empleats públics. Aquest sistema pretén garantir el dret dels ciutadans a la bona administració i al correcte exercici de les funcions públiques, i respectar alhora les garanties dels empleats públics. La codificació dels deures pot ser un instrument que orienti l’aplicació de les sancions disciplinàries en aquells casos en què siguin procedents. El dret administratiu sancionador esdevé un punt de referència en l’aplicació del règim disciplinari garantint la posició de l’empleat públic, però el sistema també requereix instruments àgils i efectius per assegurar el bon funcionament de l’organització i dels serveis que presta, així com per transmetre confiança als ciutadans envers les seves institucions i els seus servidors públics. Per aquest motiu caldria una reformulació del règim disciplinari dels empleats públics per aconseguir un equilibri adequat entre aquests objectius. En la configuració d’aquest sistema, es defensa que les comunitats autònomes i els governs locals han de tenir un paper rellevant desplegant i aplicant el sistema dissenyat per la legislació bàsica estatal.In contrast to the traditional configuration of disciplinary regulations as a manifestation of the principle of hierarchy and specific subordination, a new system based on the existence of codes of behavior and some duties, articulated around ethics and the responsibility of public employees, is taking shape. This system aims at guaranteeing the right of the citizenry to good public administration and a proper operation of the civil service, while at the same time respecting the guarantees afforded public employees. The codification of duties may be an instrument that serves to orient the imposition of disciplinary sanctions where appropriate. Sanctions under administrative law become a point of reference for the enforcement of disciplinary regulations, guaranteeing the position of public employees. The system, however, also requires dynamic, effective instruments to ensure the proper functioning of the organization and the services it provides, as well as to instill trust in the citizenry regarding their institutions and their public servants. A reformulation of disciplinary regulations governing public employees would thus be necessary to achieve a proper balance between these objectives. In laying out this system, arguments are put forward to defend the right of local and autonomous community governments to play a significant role in the deployment and implementation of the system designed in accordance with basic legislation passed at the central government level.Ante la configuración tradicional del régimen disciplinario como una manifestación del principio de jerarquía y de una relación de sujeción especial, se está abriendo paso un nuevo sistema basado en la existencia de códigos de conducta y de unos deberes, articulado en torno a la ética y la responsabilidad de los empleados públicos. Este sistema pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la buena administración y al correcto ejercicio de las funciones públicas, respetando al mismo tiempo las garantías de los empleados públicos. La codificación de los deberes puede ser un instrumento que oriente la aplicación de las sanciones disciplinarias en aquellos casos en que resulte procedente. El derecho administrativo sancionador se convierte en un punto de referencia en la aplicación del régimen disciplinario, garantizando la posición del empleado público, pero el sistema también requiere de instrumentos ágiles y efectivos para asegurar el buen funcionamiento de la organización y los servicios que presta, así como transmitir confianza a los ciudadanos hacia sus instituciones y sus servidores públicos. Por este motivo sería necesaria una reformulación del régimen disciplinario de los empleados públicos para conseguir un adecuado equilibrio entre estos objetivos. En la configuración de este sistema, se defiende que las comunidades autónomas y los gobiernos locales deben tener un papel relevante desarrollando y aplicando el sistema diseñado por la legislación básica estatal.
  • File Description:
   electronic resource
  • ISSN:
   1885-5709
   1885-8252
  • Relation:
   http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/106; https://doaj.org/toc/1885-5709; https://doaj.org/toc/1885-8252
  • Rights:
   Journal Licence: CC BY-NC-ND
  • Accession Number:
   edsdoj.f992282106614ebea8ae2ba874792aea
 • Citations
  • ABNT:
   VICENÇ AGUADO CUDOLÀ. Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari - Responsibility Among Public Employees: the Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de los empleados públicos. Competencias autonómicas y locales en materia de régimen disciplinario. Revista Catalana de Dret Públic, [s. l.], n. 45, p. 154–168, 2012. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.f992282106614ebea8ae2ba874792aea&custid=s8280428. Acesso em: 8 jul. 2020.
  • AMA:
   Vicenç Aguado Cudolà. Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari - Responsibility Among Public Employees: the Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de los empleados públicos. Competencias autonómicas y locales en materia de régimen disciplinario. Revista Catalana de Dret Públic. 2012;(45):154-168. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.f992282106614ebea8ae2ba874792aea&custid=s8280428. Accessed July 8, 2020.
  • AMA11:
   Vicenç Aguado Cudolà. Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari - Responsibility Among Public Employees: the Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de los empleados públicos. Competencias autonómicas y locales en materia de régimen disciplinario. Revista Catalana de Dret Públic. 2012;(45):154-168. Accessed July 8, 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.f992282106614ebea8ae2ba874792aea&custid=s8280428
  • APA:
   Vicenç Aguado Cudolà. (2012). Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari - Responsibility Among Public Employees: the Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de los empleados públicos. Competencias autonómicas y locales en materia de régimen disciplinario. Revista Catalana de Dret Públic, 45, 154–168.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Vicenç Aguado Cudolà. 2012. “Responsabilitat Dels Empleats Públics. Competències Autonòmiques i Locals En Matèria de Règim Disciplinari - Responsibility Among Public Employees: The Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de Los Empleados Públicos. Competencias Autonómicas y Locales En Materia de Régimen Disciplinario.” Revista Catalana de Dret Públic, no. 45 (December): 154–68. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.f992282106614ebea8ae2ba874792aea&custid=s8280428.
  • Harvard:
   Vicenç Aguado Cudolà (2012) ‘Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari - Responsibility Among Public Employees: the Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de los empleados públicos. Competencias autonómicas y locales en materia de régimen disciplinario’, Revista Catalana de Dret Públic, (45), pp. 154–168. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.f992282106614ebea8ae2ba874792aea&custid=s8280428 (Accessed: 8 July 2020).
  • Harvard: Australian:
   Vicenç Aguado Cudolà 2012, ‘Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari - Responsibility Among Public Employees: the Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de los empleados públicos. Competencias autonómicas y locales en materia de régimen disciplinario’, Revista Catalana de Dret Públic, no. 45, pp. 154–168, viewed 8 July 2020, .
  • MLA:
   Vicenç Aguado Cudolà. “Responsabilitat Dels Empleats Públics. Competències Autonòmiques i Locals En Matèria de Règim Disciplinari - Responsibility Among Public Employees: The Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de Los Empleados Públicos. Competencias Autonómicas y Locales En Materia de Régimen Disciplinario.” Revista Catalana de Dret Públic, no. 45, Dec. 2012, pp. 154–168. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.f992282106614ebea8ae2ba874792aea&custid=s8280428.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Vicenç Aguado Cudolà. “Responsabilitat Dels Empleats Públics. Competències Autonòmiques i Locals En Matèria de Règim Disciplinari - Responsibility Among Public Employees: The Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de Los Empleados Públicos. Competencias Autonómicas y Locales En Materia de Régimen Disciplinario.” Revista Catalana de Dret Públic, no. 45 (December 1, 2012): 154–68. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.f992282106614ebea8ae2ba874792aea&custid=s8280428.
  • Vancouver/ICMJE:
   Vicenç Aguado Cudolà. Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari - Responsibility Among Public Employees: the Disciplinary Powers of Local and Autonomous Governments - Responsabilidad de los empleados públicos. Competencias autonómicas y locales en materia de régimen disciplinario. Revista Catalana de Dret Públic [Internet]. 2012 Dec 1 [cited 2020 Jul 8];(45):154–68. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.f992282106614ebea8ae2ba874792aea&custid=s8280428